CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

HỆ THỐNG DỮ LIỆU ĐO MƯA VẬN HÀNH HỒ CHỨA


Trạm 25: Bờ đập Nhà Máy -Cần Đơn

30-03-2023 08:53

Lượng mưa: 9.0 mm