CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

HỆ THỐNG DỮ LIỆU ĐO MƯA VẬN HÀNH HỒ CHỨA


Trạm 23: Chốt 52 -Đăk Huýt-Cần Đơn

18-07-2024 03:41

Lượng mưa: 0.1 mm


Trạm 25: Bờ đập Nhà Máy -Cần Đơn

16-05-2024 07:13

Lượng mưa: 0.0 mm


Trạm 121: Mực nước Hạ lưu -Cần Đơn

17-07-2024 16:02

Lượng mưa: 0.0 mm