Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 23-10-2017 01:00
Lượng mưa: 0.0 mm
Nhiệt độ: 21.2 oC
Lượng mưa hôm qua:7.8 mm