Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 24-05-2018 13:00
Lượng mưa: 0.0 mm
Nhiệt độ: 37.0 oC
Lượng mưa hôm qua:0.0 mm