Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 11-07-2018 11:51
Lượng mưa: 0.0 mm
Nhiệt độ: -40.1 oC
Lượng mưa hôm qua:0.0 mm