Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 16-12-2017 23:00
Lượng mưa: 36.9 mm
Nhiệt độ: 17.1 oC
Lượng mưa hôm qua:13.3 mm