Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 23-02-2019 21:00
Lượng mưa: 0.0 mm
Lượng mưa hôm qua:0.0 mm