Quan trắc lượng mưa tự động
Đập Hà Nang
Hôm nay: 23-03-2018 21:00
Lượng mưa: 0.0 mm
Nhiệt độ: 16.7 oC
Lượng mưa hôm qua:3.5 mm